Provozní podmínky

Provozní podmínky vyjma AZ školky:

1. Každý nový žák má možnost si lekci nezávazně vyzkoušet. Pokud se vám hodina z jakýchkoliv důvodů nebude líbit, odcházíte a nic neplatíte, v opačném případě zaplatíte i tuto hodinu a pokračujete dál v kurzu.

Žák / zákonný zástupce je povinen zaplatit školné do druhé vyučovací lekce (tzn. do další lekce po první tzv.zkušební). Pokyny k platbě včetně VARIABILNÍHO SYMBOLU(prosím dodržujte jej, je důležitý) mu automaticky odcházejí při přihlášení se do kurzu z rezervačního systému. V případě, že tak neučiní, může být jeho místo nabídnuto dalšímu zájemci.

2. Výuka probíhá v prostorách stanovených provozovatelem.

3. Výuka probíhá ve sjednaném termínu a čase. Během prázdnin a státních svátků se výuka nekoná. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu výuky, a to nejčastěji až od nadcházejícího školního roku. Žák/zákonný zástupce bude o změně vždy s předstihem informován.

4. V případě absence na straně žáka nemůže být uplatňován nárok na snížení, respektive vrácení školného. Lze si však včas omluvenou lekci nahradit a to v rámci celé nabídky AZ centra.  Předem je však nutno si tuto náhradu přes rezervační systém nahlásit, jelikož kapacita kurzu je omezena.

5. Omluvy- náhrady se do dalšího pololetí ani školního roku nepřevádí – je potřeba je vyčerpat ve stejném období. Pokud tak neučiníte není náhrada nijak nárokovatelná.

6. V případě podezření lektora na nemoc dítěte, která by mohla ohrozit zdraví ostatních, si provozovatel kurzů (lektor) vyhrazuje právo vykázat nemocné dítě z výuky.

PROSÍME VÁS JE I V ZÁJMU VAŠEHO DÍTĚTE CHOVAT SE OHLEDUPLNĚ K OSTATNÍM DĚTEM A NECHODIT DO HODIN NEMOCNÝ. POKUD VŠICHNI BUDEME RESPEKTOVAT TOTO PRAVIDLO BUDEME ZDRAVÍ.

Během návštěvy prostor, v nichž se konají kurzy i v době trvání kurzu jste vždy plně zodpovědni za zdraví Vaše a Vašich dětí. Neustále mějte děti pod kontrolou, aby nezranily sebe ani okolí.

7. Adekvátní část školného může být na základě rozhodnutí provozovatele převedena do dalšího pololetí pouze z důvodu dlouhodobě trvající (min. 4 týdny za sebou jdoucí) nemoci, pokud bude žák včas řádně omluven přes RS a doloží lékařské osvědčení.

Tento převod je potřeba si vyjednat písemně na adrese: centrumd8kralupy@email.cz  Po prověření nároku lze snížit platbu na nové pololetí.

8. Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně provozovatele (lektora) bude v plné míře nahrazena, event. vrácena adekvátní část školného.  Může také dojít k tzv. suplu a nesmí  být uplatňován nárok na výuku od stejného lektora.

9. Žák / zákonný zástupce byl seznámen s vyučovacími materiály pro jednotlivé obory. Podmínkou účasti ve výuce je zakoupení originálních vyučovacích materiálů u provozovatele pobočky. Vyučovací materiály jsou chráněny autorskými právy.

10. V případě nedostatečného naplnění kurzu si provozovatel vyhrazuje právo na:

a) Převedení kurzu na jinou pobočku provozovatele (sloučení), je-li v místě pořádání kurzu další pobočka – v takovémto případě bez nároku na vrácení, nebo jinou kompenzaci školného. Nebo sloučení dvou kurzů.

b) Zrušení kurzu – v tomto případě bude školné vráceno.

11. Žák / zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním na zařízení a vybavení provozovatele.

12. Žák / zákonný zástupce souhlasí s uveřejněním fotografií a videozáznamů z kurzů a akcí, pořádaných provozovatelem na webových stránkách, sociálních sítích, propagačních materiálech a nástěnkách provozovatele. V případě, že s tímto bodem nesouhlasíte informujte nás prosím písemně na adrese: kralupy@centrumd8.cz budeme vaše rozhodnutí respektovat a učiníme příslušná opatření.

13. Uhrazením školného, zájemce souhlasí se zpracováním, shromažďováním a nakládáním se svými osobními daty organizací Centrum D8, o.p.s. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pro marketingové potřeby této společnosti zejména pro pozvánky na kurzy a akce, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb. a to na dobu neurčitou až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu. Dále uhrazením školného souhlasíte s podmínkami vyučování.

Zájemce o výuku má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

14. Storno poplatky – v případě, že budeme muset vracet peníze (stěhování se atd.), storno poplatek činí 10% z ceny kurzovného (bez registračního poplatku)