Projekty EU

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0001025

Název projektu:
Program podpory zdraví – Roudnice nad Labem

Cíle projektu:
Projekt podpory prevence zdraví v lokalitě Roudnice nad Labem pro osoby s omezeným přístupem ke zdravotní péči. Jedná se o individuální a skupinovou podporu se zaměřením na práci v terénu. Podporováni budou klienti se všemi typy zdravotních problému, včetně mentálních a duševních. Aktivity jsou plánovány na platformě Místního partnerství s ASZ a spolupracují s dalšími aktéry a (nejen sociálními) službami v lokalitě Roudnice nad Labem.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008565

Název projektu:
Dětská skupina D8 II Kralupy

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011918

Název projektu:
Příměstské tábory v Roudnici nad Labem, Centrum D8 o.p.s.

Cílem projektu je podpora rodičů účastnících se na trhu práce, kteří řeší problematiku hlídání dětí v době školních prázdnin a tím podporuje sladění rodinného a pracovního života. V rámci projektu proběhne během tří let celkem 21 příměstských táborů s kapacitou 12 dětí. Tábory budou probíhat v oblasti působnosti MAS Podřipsko, zejména v Roudnici nad Labem.

Ukončené projekty

Název projektu: Komunitní sociální práce pro ohrožené rodiny na Litoměřicku

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015016

Projekt formou komunitní sociální práce pomáhá rodinám i jednotlivcům, kteří prochází krizí v rodině.

Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku

Realizace projektu proběhla úspěšně a projekt byl ukončen.

registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227

Příjemce projektu:
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

Partneři projektu:   
Město Roudnice nad Labem, Centrum D8, o.p.s.

Zapojené školy:    

  • ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem
  • ZŠ Jungmannova, Roudnice nad Labem
  • ZŠ Školní, Roudnice nad Labem
  • ZŠ Mšené-lázně
  • ZŠ Budyně nad Ohří

Doba trvání projektu:
1.10.2016 – 30.9.2019

Cílem projektu je snížení rizik a prevence předčasného ukončení školní docházky, pozitivní ovlivnění žáků a dlouhodobá podpora při zvládání školních nároků pro žáky s potřebou podpůrných opatření a pro ty, kteří jsou ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání. Hlavní aktivity projektu se zaměřují na rozvinutí široké spolupráce základních a středních škol a relevantních institucí v oblasti podpory inkluze žáků, na podporu inkluze v ZŠ a SŠ a vzdělávání pedagogických pracovníků.

Klíčové aktivity projektu:

KA01
Program podpory dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí při přechodu mezi stupni vzdělávání (pro 1. a 6. ročníky ZŠ)

KA02
Doučování

KA03
Volnočasové aktivity – Čtenářské dílny

KA04
Působení školních psychologů a speciálních pedagogů na ZŠ

KA05
Působení koordinátora inkluze na ZŠ

KA06
Působení školních asistentů na ZŠ

KA07
6ti modulový vzdělávací program na téma „Jak pracovat s heterogenní skupinou a vytvářet dobré klima školní třídy“

KA08
DV pro kariérové poradce, výchovné poradce a ředitele k profesní diagnostice pro děti z marginalizovaných skupin

KA09
Zvyšování kvalifikace učitelů pro práci s dětmi s různými formami ADHD

KA10
Pracovní skupiny pro zlepšení spolupráce mezi rodiči, pracovníky škol a sociálních služeb

KA11
Řízení projektu

Další informace:

Ing. Kateřina Hlaváčová, Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., khlavacova@podripskaskola.cz

Tomáš Lukačina, DiS., Město Roudnice nad Labem, tlukacina@roudnicenl.cz

Iveta Fidlerová, Centrum D8, o.p.s., FidlerovaIveta@email.cz

Tento projekt je spolufinancován EU.


Název projektu: Odborné sociální poradenství pro rodiny v krizi – KLÍČ

Číslo projektu: CCZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015710

Projekt navazuje na aktivity koordinovaného přístupu k řešení problémů sociálně vyloučených lokalit (KPSVL) v Roudnici nad Labem.
Nosné téma projektu je péče o rodinu, rodinné kompetence a snižování výskytu sociálně patologických jevů a sociálního vyloučení.
Tohoto cíle je dosaženo sociální službou odborné sociální poradenství pro rodiny v krizi.
Projekt také čerpá a podporuje vazby na další subjekty zapojené do KPSVL, zejména OSPOD, sociální služby, ÚP, sociální odbor města a další.


Název projektu: Dětská skupina D8, Roudnice nad Labem

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015770

Projekt zajišťuje péči o děti předškolního věku a pomáhá tam rodičům sladit rodinný a pracovní život.

Podpůrné předškolní a školní centrum pro děti, žáky a jejich rodiče

registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011760

Doba trvání projektu:
1. 8. 2019 – 31. 7. 2022

Cílem projektu je zajistit aktivity pro cílové skupiny (dětí, žáků a jejich rodičů), které pomohou bojovat proti sociálnímu vyloučení a podpoří inkluzivní procesy a prevenci školního neúspěchu dětí a žáků.
Projekt pracuje také s rodičem, kterému bude zajištěna individuální podpora. S využitím multidisciplinárního přístupu budou řešeny potřeby související s předškolním a základním vzděláváním jejich dětí.

 

Klíčové aktivity projektu:

Předškolní centrum

Aktivita pomáhá  začlenění předškolních dětí ze SVL a dětí se speciálními potřebami  do běžného režimu předškolní/školní výchovy. Aktivita počítá i s přímou podporou a zapojením rodičů.

Podpůrné centrum

Klíčová aktivita zastřešuje práci projektu s žáky ZŠ a jejich rodiči (jedná se zejména o žáky, kterí zažívají školní neúspěch, děti – cizinci, děti s hendikepem, ale současně se jedná o žáky bez větších problémů). Žáky pro spolupráci vytipovává například výchovný poradce, školní psycholog, učitel, pracovník OSPOD, pracovník PPP, apod.).

Zajišťuje:
• poradenství žákům a práce s rodiči
• doučování jako prevenci školní neúspěšnosti
• kroužky, jako prostředek integrace a tréningu sociálních dovedností

 

Projekt je spolufinancován EU.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009887

Název projektu:
Centrum D8 o.p.s., příměstské tábory s CLLD

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011918

Název projektu:
Příměstské tábory v Roudnici nad Labem, Centrum D8 o.p.s.

Cílem projektu je podpora rodičů účastnících se na trhu práce, kteří řeší problematiku hlídání dětí v době školních prázdnin a tím podporuje sladění rodinného a pracovního života. V rámci projektu proběhne během tří let celkem 21 příměstských táborů s kapacitou 12 dětí. Tábory budou probíhat v oblasti působnosti MAS Podřipsko, zejména v Roudnici nad Labem.

Klíč

Realizace projektu proběhla úspěšně a projekt byl ukončen.

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003731

Název projektu:
Odborné sociální poradenství Klíč a motivační a aktivizační programy pro rodinu a mládež

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016989

Název projektu:
Dětská skupina Centra D8 o.p.s. v Roudnici nad Labem

Podpůrné předškolní a školní centrum pro děti, žáky a jejich rodiče

registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011760

Doba trvání projektu:
1. 8. 2019 – 31. 7. 2022

Cílem projektu je zajistit aktivity pro cílové skupiny (dětí, žáků a jejich rodičů), které pomohou bojovat proti sociálnímu vyloučení a podpoří inkluzivní procesy a prevenci školního neúspěchu dětí a žáků.
Projekt pracuje také s rodičem, kterému bude zajištěna individuální podpora. S využitím multidisciplinárního přístupu budou řešeny potřeby související s předškolním a základním vzděláváním jejich dětí.

 

Klíčové aktivity projektu:

Předškolní centrum

Aktivita pomáhá  začlenění předškolních dětí ze SVL a dětí se speciálními potřebami  do běžného režimu předškolní/školní výchovy. Aktivita počítá i s přímou podporou a zapojením rodičů.

Podpůrné centrum

Klíčová aktivita zastřešuje práci projektu s žáky ZŠ a jejich rodiči (jedná se zejména o žáky, kterí zažívají školní neúspěch, děti – cizinci, děti s hendikepem, ale současně se jedná o žáky bez větších problémů). Žáky pro spolupráci vytipovává například výchovný poradce, školní psycholog, učitel, pracovník OSPOD, pracovník PPP, apod.).

Zajišťuje:
• poradenství žákům a práce s rodiči
• doučování jako prevenci školní neúspěšnosti
• kroužky, jako prostředek integrace a tréningu sociálních dovedností

 

Projekt je spolufinancován EU.