Etický kodex

ETICKÝ KODEX

obecně prospěšné společnosti Centrum D8

1.     Etické zásady organizace

1.1.       Všechny aktivity Centra D8 o.p.s. jsou založeny na hodnotách demokracie a lidských práv. Řídí se platným legislativním rámcem České republiky, Základní listinou práv a svobod, Všeobecnou deklarací lidských práv a Úmluvou o právech dítěte.

1.2.       Svými službami přispíváme k vytváření společenské odpovědnosti občanské společnosti v České republice zejména ve vztahu k dětem, jejich vývoji, pozici, právům a povinnostem ve společnosti.

2.     Etické chování zaměstnanců

2.1.            Ve vztahu ke klientovi

2.1.1.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, rodinný stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

2.1.2.      Klient je vždy na prvním místě a každý pracovník Centra D8 o.p.s. musí upřednostnit zájmy klienta nad zájmy osobními a zajistit tak maximální pomoc a spokojenost klienta.

2.1.3.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. chrání klientovo právo na soukromí, důvěrnost, autonomii a seberealizaci. Klient je v pozici partnera a každý pracovník respektuje jeho osobnost, přání a rozhodnutí.

2.1.4.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. jedná s každým klientem stejně, bez jakékoli formy diskriminace a osobních sympatií či antipatií.

2.1.5.      Data a informace o klientech shromažďuje každý pracovník Centra D8 o.p.s. v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na potřebnost při zajištění služeb poskytovaných klientovi. Žádnou informaci o klientovi nezveřejní ani neposkytne bez jeho souhlasu třetím osobám.

2.1.6.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se vztahují ke klientům, o jejich záležitostech nemluví před nepovolanými lidmi ani na nevhodných místech, a to ani, když v organizaci již nepracuje.

2.2.            Ve vztahu k svému zaměstnavateli

2.2.1.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli, podílí se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci.

2.2.2.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. je loajální vůči organizaci a respektuje její poslání a cíle a plně se s nimi ztotožňuje.

2.2.3.      Žádný pracovník Centra D8 o.p.s. nesmí jednat v rozporu s tímto kodexem, morálními principy a platnými právními předpisy. Takové jednání, které poškodí Centrum D8 o.p.s. nebo jeho klienty nebo jeho pověst a dobré jméno je považováno vzhledem k charakteru činnosti a poslání organizace za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů.

2.2.4.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. jedná hospodárně s prostředky, které má organizace k dispozici, a to v zájmu maximální efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti jejich použití.

2.3.            Ve vztahu ke kolegům

2.3.1.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. respektuje znalosti, zkušenosti, způsob práce i individuální přístup svých spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků. Spolupracuje s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb.

2.3.2.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Jakékoli připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

2.3.3.      Všichni pracovníci Centra D8 o.p.s. se vzájemně podporují a motivují, jsou k sobě otevření a upřímní, mohou se na sebe navzájem spolehnout.

2.3.4.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. chrání právo svých kolegů na soukromí a ochranu osobních údajů.

2.4.            Ve vztahu k veřejnosti 

2.4.1.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. svým vystupováním dobře reprezentuje organizaci a buduje ji tím dobré jméno.

2.4.2.      Navenek vystupují všichni pracovníci Centra D8 o.p.s. jednotně a prosazují metody odsouhlasené odborníky.

2.4.3.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. je povinen v zájmu dobrého jména organizace ke všem hovořit a přistupovat vstřícně a slušně. Není přípustné vystupovat tak, jako by někdo svým dotazem nebo potřebou pomoci pracovníka obtěžoval.

2.4.4.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. usiluje o pozitivní prezentaci cílové skupiny, snaží se odstraňovat předsudky a kladným směrem měnit pohled veřejnosti.

2.5.            Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

2.5.1.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. dbá na udržení a zvyšování profesní prestiže svého povolání. Usiluje o zvyšování odborné úrovně své práce a uplatňování nových a prověřených postupů a metod.

2.5.2.      Sociální pracovníci Centra D8 o.p.s. jsou zodpovědní za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik.

2.5.3.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. využívá pro svůj odborný růst znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků.

2.5.4.      Každý pracovník Centra D8 o.p.s. pracuje jako člen týmu s právem vyžadovat podporu a poskytnout podporu druhým, je přímo zodpovědný za výsledky své práce a je si vědom svých profesních hranic.

3.     Etické zásady spojené se stížnostmi a jejich vyřizováním

3.1.       V případě že pracovník Centra D8 o.p.s. poruší etické zásady nebo klient vyhodnotí jednání pracovníka Centra D8 o.p.s. jako neadekvátní či podjaté, přijímá stížnost ředitelka Centra D8 o.p.s.

3.2.       Stížnost na pracovníka Centra D8 o.p.s. je projednávána neprodleně a nápravné opatření je přijato ve lhůtě do 30 dnů.

3.3.       Stížnost na ředitelku Centra D8 o.p.s. přijímá správní rada organizace a je vyřízena do 2 měsíců po přijetí.

3.4.       Stížnost je vždy vyřízena písemně s vyrozuměním stěžovatele o přijatých opatřeních.

4.     Závěrečná ustanovení

Tímto kodexem se neruší žádná jiná vnitřní norma a nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.8.2016

Schváleno dne ­­­­­­­­­­­­­­29.7.2016

Iveta Levíčková
ředitelka a zakladatelka Centra D8 o.p.s.