ŠŤASTNÉ A BEZPEČNÉ MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DĚTÍ

Dětská skupina Déčko Karlovo náměstí funguje od října 2020. Od ledna 2023 je financována ze státního rozpočtu ČR. Kapacita dětské skupiny – 12 dětí. Zápisy probíhají vždy na jaře daného roku, nejčastěji v květnu. O termínu v roce 2023 budeme veřejnost včas informovat. Děti přibíráme i v průběhu roku, pokud máme volnou kapacitu.

Nepřijali Vaše dítě do státní školky nebo si jen chcete zkrátit mateřskou dovolenou? Právě pro tyto případy jsme tu pro Vás…

NAŠE DĚTSKÁ SKUPINA JE URČENA PRO DĚTI OD 2 DO 3 LET ! 

Naše dětská skupina Déčko Karlovo náměstí nabízí:

·         pestrý program po celý den (rozumová, hudební, pohybová a výtvarná výchova)

·         každý týden jiné téma dle školního vzdělávacího programu

·         provozní doba od 7:00 h – 16 h (dle dohody do 17 h)

·         otevřeno i o prázdninách

·         adaptační program

·         individuální přístup

Jaroslava Babušová
Pečující osoba a vedoucí Dětské skupiny
Tel: 777 739 701
Email: dskarlovonamesti@centrumd8.cz

Mgr. Jana Jakubcová
Metodik pro pedagogickou činnost v Dětské skupině

 

Lucie Kunská
Pečující osoba

 

 

 

 

Liliia Mishchenko
Pomocný pracovník ve službách

Denní režim:

 • 07:00 – 08:00 příchod dětí do DS, předávání dětí pečujícím osobám, volné hry dětí, individuální činnost;
 • 08:00 – 08:30 ranní kruh – vítání se s dětmi, pohybové činnosti
 • 08:30 – 09:00 osobní hygiena, svačinka
 • 09:00 – 10.00 činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, výchovná, vzdělávací a pracovní činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti;
 • 10:00 – 11:15 pobyt venku dle počasí;
 • 11:15 – 11:45 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena
 • 11:45 – 12:00 vyzvedávání dětí
 • 12:00 – 14:00 poslechová činnost, odpočinek dětí;
 • 14:00 – 15:30 osobní hygiena, svačina,
 • 15:30 – 16:00 odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů.

Ceník:

ŠKOLNÉ

Ceny jsou stanoveny smluvně. Docházku lze nastavit na minimálně 3 dny v týdnu. V rámci tzv. adaptačního programu lze nastavit docházku dítěte také na 1-2 dny v týdnu, ale jen v případě, že je v Dětské skupině na tento rozsah docházky dítěte volná kapacita. Při zápisu mají vždy přednost děti s celotýdenní docházkou.

Sourozenecká sleva: 20 %

(při docházce sourozenců – první dítě 100 % + druhé dítě 80 %)

 

Počet dnů v týdnu Počet hodin v týdnu Částka za měsíc
5 30-40 4 700 Kč
4 24-32 4 000 Kč
3 18-24 3 600 Kč
2 12-16 2 600 Kč
1 6-8 1 400 Kč

Od ledna se bude strava dítěte platit zálohově (1200 Kč/celotýdenní docházka, 918 Kč/4 dny v týdnu, 714 Kč/3 dny v týdnu, 510Kč/2 dny v týdnu, 306Kč/1 den v týdnu). Platby budeme evidovat, při ukončení docházky dítěte v DS budou platby vyúčtovány.


Věková struktura dětí:

 

Věkové omezení naší dětské skupiny  je dané způsobem financování ze strany MPSV. Státní příspěvek je pro děti starší 3 let o dost nižší než pro děti ve věku do 3 let. To by pro rodiče znamenalo o dost vyšší příspěvek na chod dětské skupiny. Také by to znamenalo další stavební úpravy s ohledem na aktuální vyhlášky Krajské hygienické stanice. Ty v současných prostorách dětské skupiny bohužel nejsou možné.
Dovrší Vaše dítě 3 let např. v prosinci? Nemusíte se obávat, že od ledna příštího roku již naší dětskou skupinu navštěvovat nemůže. Může ji navštěvovat až do 31.8. příštího roku. Stejně tak dítě, které dovrší 3 let např. v květnu daného roku může dětskou skupinu navštěvovat až do 31. 8. daného roku.
V případě nejasností Vám vše rádi vysvětlíme.

„Dítě nechodí do kolektivu pořád, jen když je zdravé“

Prohlédněte si názorně a přehledně zpracovanou brožuru, která vám může být návodem i pomocníkem při nemoci vašich dětí.

Pro přečtení klikněte zde: Informační brožura pro rodiče dětí navštěvující dětské skupiny 2023

Předpoklady pro přijetí

  1. Do DS Déčko Karlovo náměstí jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 2 let (je možné popřípadě přijmout i dítě mladší, záleží na jeho zralosti a předchozí domluvě s rodiči) na základě písemné přihlášky. Je nutné uvést, že pleny pro nás nejsou PROBLÉM!
  2. Dítě i zákonný zástupce musí mít trvalé bydliště v ČR.
  3. Alespoň jeden z rodičů je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje. Pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny.
  4. Rodič dítěte doloží svůj pracovně právní vztah se zaměstnavatelem potvrzením o existujícím pracovně právním vztahu, nebo pokud podniká, doloží potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že je účasten na důchodovém pojištění. U nezaměstnaných rodičů doloží rodič potvrzení od úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. U rodiče, který je studentem, bude doloženo potvrzení o studiu.
  5. Umístění dítěte do dětské skupiny vede k pomoci rodičům s jejich uplatněním na trhu práce.
  6. Rodič uzavře s DS smlouvu/přihlášku o docházce dítěte do DS.
  7. Dítě je fyzicky i psychicky zdravé a podrobilo se pravidelnému stanovenému očkování, což bude doloženo lékařským posudkem.
  8. Dítě je schopno samostatné chůze.
  9. Dítě je schopno dlouhodobého odloučení od rodičů.
  10. Rodiče dítěte jsou ochotni k úzké spolupráci s dětskou skupinou.
  11. Rodič dítěte se zaváže, že dodrží domluvenou docházku doloženou v žádosti o umístění dítěte v dětské skupině.
  12. O přijetí dítěte rozhoduje vedení dětské skupiny.
  13. V případě nadlimitního počtu přihlášek mají přednost děti, které jsou přihlášené na tzv. celotýdenní docházku – tj. 5x týdně min. 6h denně.
  14. Dítě může být do DS přijato i v průběhu roku, pokud to umožní kapacitní podmínky.